Du har {{cart.length}} hold i kurven

Vedtægter

Love for Grindløse-Bogense Husflid

 

 • 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Grindløse-Bogense Husflid med hjemsted i Nordfyns Kommune.

 

 • 2 Landsorganisation

Foreningen er medlem af Landsforbundet FORA.

 

 • 3 Formål

Foreningens formål er gennem folkeoplysende virksomhed at fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

 

 • 4 Virksomhed

Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.

 

 • 5 Medlemmer

Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. 
Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

 • 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:

 1. Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.
 2. Ansætte og afskedige en skoleleder
 3. Udarbejde budget og regnskab
 4. Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikret mod tyveri og brand.

 

 • 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-maj måned. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse/e-mail til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

1         Valg af dirigent og referent.

2         Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder

3         Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for forenings- og kursusvirksomhed

4         Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år

5         Indkomne forslag fra medlemmerne

6         Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7         Valg af revisor og revisorsuppleant

8         Eventuelt

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er medlemmerne skiftevis på valg.

Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1.suppleanten på pladsen indtil næste ordinære generalforsamling.

Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år.

Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger. 

   

 • 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 

 • 9 Skoleleder

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven.

Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

 

 • 10 Regnskab

Foreningen vælger selv om man vil føre et samlet regnskab for foreningen og kursusvirksomheden, dog skal det klart af regnskabet fremgå at evt. tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til formålet. Regnskabet føres af kassereren der endvidere er ansvarlig for dets midler. Alternativt kan kassereren føre foreningens regnskab og være ansvarlig for dets midler. Skolelederen fører regnskab for kursusvirksomheden og er ansvarlig for dets midler. Regnskabet/erne revideres af foreningens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

 • 11 Deltagerindflydelse

Deltagerne i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen. Der gives desuden mulighed for, at kursisterne kan vælge et ekstra medlem til bestyrelsen for et år ad gangen.

 

 • 12 Lovændring

Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Lovene skal være i overensstemmelse med FORA’s vedtægter. 

 • 13 Opløsning

Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v., skal Landsforbundet FORA orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 

 • 14 Anvendelse af foreningens ejendom

Foreningens midler skal ved opløsning sikres til anvendelse ved eventuel genoptagelse af husflidsarbejdet på egnen. Midlerne administreres i hviletiden af ”Dansk Husflidsselskabs Mindefond”. Hvis der ikke efter 10 års forløb har vist sig mulighed for at genoptage foreningens virksomhed, tilfalder foreningens midler ”Dansk Husflidsselskabs Mindefond”, hvis renteafkast anvendes til støtte for andre husflidsforeninger.

Foreningens papirer afleveres til arkivering hos Landsforbundet FORA eller efter aftale til et lokalt museum eller arkiv.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 2017

KONTAKT


Grindløse-Bogense Husflid
Formand: Kirsten Michaelsen
Middelfartvej 12
5400 Bogense

Skoleleder: Hanne Beck Poulsen

Telefon: 93 91 19 65

Mail: kursus@grindlose-bogense.husflid.dk

CVR: 12407130


Medlem af Fora